انسان شناسی در قران کریم
153 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جستجویی معنا شناختی در قران کریم در باره انسان. حقیقت انسان ابعاد وجودی انسان عوامل رشد وسقوط امکانات رشد انسان سنت های حاکم بر رفتار وسرنوشتش. با این سه پرسش انسان کیست ؟ به کجا میرسد؟ چگونه میرسد؟